• +1-200-196-348-24

  • 272 California, USA

  • Mon - Sat: 8.00 - 18.00

胡润地产企业家榜(胡润地产排行榜)

<img src =“ https://zuqiudi.cdn.viphxdz.com/files/files/6e9509b90a9c6424b747256e5876187618f178f178f178f4f.jpeg jpeg” Hurun Research Institute发布了“ 2019年Hurun房地产企业家名单”,其中Evergrande的所有者Xu Jiayin在房地产中排名最丰富,拥有1700亿元人民币,但财富缩小了21%,Wang Jianlin Family排名第6,它已经缩水了8个,缩小了8个。 %。列表排名标签:

TOP